رستوران بورسا کباب طبقه سوم

رستوران سینتیا طبقه دوم