پروچیستا نام دختر زرتشت است و به معنای سرشار از دانایی. مجموعهی پروچیستا همواره با نگاه هنرمندانه به زیبائی و رنگ وکیفیت پوشاک خود نگریستهاند و این امور را با بهرهگیری از آخرین روشهای تکنولوژیک در دنیا به کمال رسانده و با نگاه صحیح به نیاز بانوی ایران زمین به خلق آن چیزی دستیافته است که شایسته و بایستهی فرهنگ ملی و بومی ایران زمین میباشد. در نزد مجموعهی پروچیستا کیفیت بیانتهاست و خواست مشتری نامحدود. احترام به این اصول سرلوحهی کاری مجموعهی پروچیستا میباشد.

موقعیت فروشگاه و اطلاعات تماس

طبقه 1 - واحد : 40   تلفن :